Kontakt/Współpraca

Drogi/a czytelniku/czytelniczko!
Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, albo propozycję współpracy napisz do mnie na adres:

abienkowska@interia.eu

Na pewno odczytam wiadomość i na nią odpowiem.

Pozdrawiam!
Informuję, że zgodnie z zasadami praw autorskich, na wykorzystywanie moich zdjęć, tekstów oraz wizerunku potrzebna jest moja zgoda. Wykorzystywanie mojego wizerunku w celach komercyjnych uprawnia mnie do dochodzenia odszkodowania. Z ustawy o prawie autorskim:

 Art. 81. 1. Roz­po­wszech­nianie wi­ze­runku wy­maga ze­zwo­lenia osoby na nim przed­sta­wionej. W braku wy­raź­nego za­strze­żenia ze­zwo­lenie nie jest wy­ma­gane, je­żeli osoba ta otrzy­mała umó­wioną za­płatę za pozowanie.

Brak komentarzy: